Kerkraads Symfonie Orkest - Kerkrade

ANBI-gegevens

Algemeen

Het KSO is een Algemeen Nut Beogende Instelling( ANBI ). In verband hiermede zijn op deze pagina de gegevens van de vereniging te vinden die in het kader van de ANBI-voorwaarden op de website moeten worden gepubliceerd, althans voorzover die gegevens niet zijn vermeld op andere pagina's van de website.

Het KSO, dat bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven onder nummer 40186456, heeft het volgende RSIN-nummer: 802891378

Doelstelling

De vereniging "Het Kerkraads Symfonie Orkest KSO" heeft statutair tot doel om in de gemeente Kerkrade een amateur-symfonieorkest, waarin onder deskundige leiding wordt gemusiceerd, in stand te houden. Doel hierbij is tevens aandacht te schenken aan de muzikale vorming van de leden van de vereniging en het optimaliseren van hun kwaliteit als musicus.

Beleidsplan

1. De werkzaamheden van het KSO omvatten:

 • Het beoefenen van het orkestspel en samenspel in diverse bezettingen;
 • Het organiseren van orkestrepetities en/of groepsrepetities;
 • Het geven van concerten en andere uitvoeringen;
 • Het meedoen aan en het verlenen van medewerking aan muzikale evenementen in de ruimste zin zowel in Kerkrade als in binnen- en buitenland met het accent op Limburg en de Euregio;
 •  Het instandhouden van een muziekbibliotheek, orkestinstrumenten en orkestmaterialen;
 • Het onderhouden van betrekkingen met en /of het samenwerken met organisaties op muziekgebied, zoals het Maastrichts conservatorium, muziekscholen, muziekgezelschappen en het Wereld Muziek,Concours (WMC) Kerkrade;
 • Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het orkest;
 • Het instandhouden van een vriendenkring ter ondersteuning van de activiteiten van het orkest;
 • Het verzorgen van publiciteit.

2. De speerpunten van het KSO voor het seizoen 2017-2018

 • Handhaving kwalitatieve niveau
 • Tijdige opstelling jaarprogramma
 • Samenwerking met muziekscholen, koren en andere (muziek)gezelschappen
 • Evenwichtige spreiding concerten, daarbij rekening houdend met vast concerten en (tweejaarlijkse) concerten bij speciale gelegenheden zoals WMC en jubilea
 • Bevordering bezoekersaantallen klassieke concerten door verkoop entreekaarten door leden en variatie in repertoire (publieksgevoelige elementen, jeugd)
 • Verbeteren geschiktheid accommodatie en akoestiek in repetitieruimte
 • Verbetering financieel draagvlak door werving sponsoren, uitbreiding ledenaantal vriendenkring, door oprichting en werving van leden van de club van 60, door vrijwillige inzet van orkestleden aan de jaarlijkse kunstmarkt en door optimale benutting van subsidiemogelijkheden
 • Instandhouding goede relatie met het gemeentebestuur en andere subsidiënten

3.  Verwerven van inkomsten en het beheer en besteden van het vermogen

 • Gelden verwerft de vereniging door contributies van de leden, (gemeentelijke) subsidies, sponsorbijdrage, giften en donaties;
 • Het vermogen van de vereniging is de algemene reserve in de vorm van het saldo op een spaarrekening;
 • Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester en de voorzitter van het KSO en dient als buffer voor financiële tegenslagen en exploitatietekorten. Het vermogen wordt tevens gebruikt als financieringsmiddel.

Beloningsbeleid

De vereniging heeft geen werknemers. De bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie een onkostenvergoeding. Voorgeschoten gemaakte onkosten worden aan de leden vergoed indien de kosten aantoonbaar zijn gemaakt voor het KSO en van de kosten een bon/kwitantie wordt overgelegd.

Financiële verantwoording

De balans en verlies- en winstrekening zijn hieronder te downloaden.

Vermogenspositie 2016 - ANBI.pdf (50.3KB)

jaarrekening 2016 ANBI.pdf (77.7KB)

Postadressen

KSO-secretariaat KSO-vriendenkring
Secretariaat
p/a Bosheide 12
6373 CM Landgraaf
tel: 06 8108 1961
secretariaat@k-s-o.nl
bankrek: NL64RABO 014.84.43.532
dhr. R. Frantzen
Kosterbeemden 148
6461 MB Kerkrade
tel: 045-5432988
vriendenkring@k-s-o.nl
bankrek.: NL64RABO 014.84.43.532


Repetitielokaal

Aula Major van de Abdij Rolduc
Heyendallaan 82
6464 EP Kerkrade